0 CZK

Terms and Conditions / Obchodní podmínky

Terms and Conditions (English)

registered association - Czech Institute of Academic Education z.s.

headquarters in Vodnická 309/20, 149 00, Prague 4, Czech Republic

ID: 02953455

entered in the federal register kept Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 59517

 1. INTRODUCTORY PROVISIONS
  • These terms and conditions (hereinafter referred to as "terms and conditions") of the registered association of Czech Institute of Academic Education z.s. headquarters in Vodnická 309/20, 149 00, Prague 4, Czech Republic, ID: 02953455, entered in the federal register kept Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 59517 (hereinafter referred to as the "seller") in accordance with the provision 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Civil Code, as amended (hereinafter referred to as the "Civil Code") mutual rights and obligations of the contracting parties arising in connection with or on the basis of a purchase contract (hereinafter referred to as the "purchase contract") concluded between the seller and another person (hereinafter "buyer") through the internet portal (shop) of the seller. The internet portal (shop) is operated by the seller on a website located on the internet address www.conferences-scientific.cz (hereinafter referred to as the "website"), through the interface of the website (hereinafter referred to as the "web interface of the portal (shop)").
  • Terms and conditions do not apply to cases where a person who intends to buy services from the seller is a legal entity or person who is ordering goods in the course of their business or in their separate occupation.
 2. CONCLUDE AN AGREEMENT
  • The web interface of the portal (shop) contains information about the services offered, including the prices of individual services. The seller is not a VAT payer, so the prices are final and do not include VAT. The prices of the services remain valid as long as they are displayed in the web interface of the portal (shop). This provision does not limit the possibility of the seller to conclude a purchase contract under individually agreed conditions.
  • The service can be ordered by registering via the web interface of the portal (shop) or directly by paying a fee (price of the offered service) according to the price list of the seller, see the web interface of the portal (shop).
  • Immediately after receiving the order, the seller will confirm this receipt to the buyer by e-mail to the buyer's e-mail address specified in the order (hereinafter referred to as the "buyer's e-mail address").
  • The contractual relationship between the seller and the buyer arises from the delivery of the acceptance of the order (acceptance), which is sent by the seller to the buyer by e-mail, to the buyer's e-mail address.
  • The buyer agrees to the use of means of distance communication when concluding the purchase contract.
 3. PRICE OF SERVICES AND PAYMENT TERMS
  • The buyer can pay the price of the service to the seller in the following ways:
   • bank transfer to the seller's account no. CZ4220100000002700584093, kept at the Fio banka, a.s. (hereinafter referred to as the "seller's account");
   • cashless via the PayPal payment system;
   • cashless via credit card.
 • In the case of non-cash payment, the buyer's obligation to pay the purchase price is fulfilled when the relevant amount is credited to the seller's account.
 • If this is customary in business relations or if so stipulated by generally binding legal regulations, the seller shall issue a tax document - an invoice - to the buyer regarding payments made on the basis of the purchase contract. The seller is not a payer of value added tax. The tax document - invoice will be issued by the seller to the buyer after payment of the price of the service and will be sent in electronic form to the buyer's electronic address.
 1. WITHDRAWAL FROM THE PURCHASE AGREEMENT
  • The buyer acknowledges that according to the provisions of § 1837 of the Civil Code, it is not possible to withdraw from the purchase contract for accommodation, transport, meals or leisure if they are ordered for a specified date (eg concert tickets, accommodation in a pension). This provision is directly related to the services offered by the seller, therefore withdrawal from the contract by law by the buyer is not possible.
  • In addition to the law, it is possible to withdraw from the purchase contract by the buyer, see the seller's cancellation fees:
 • cancellation of the ordered service by the buyer 3 or more months before the delivery of the service (event) - the seller will refund the buyer 50% of the price of the service (conference fee);
 • cancellation of the ordered service by the buyer 1 - 3 months before the delivery of the service (event) - the seller will refund the buyer 25% of the price of the service (conference fee);
 • cancellation of the ordered service by the buyer 1 month or less before delivery of the service (event) - the seller will not be refunded the payment for the service.
 1. SERVICE DELIVERY
  • The service will be delivered by the seller by holding a service (conference) on a given day. The participation of the buyer is not a condition for the performance of the contract.
 2. OTHER RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CONTRACTING PARTIES
  • The buyer acquires ownership of the service by paying the full purchase price of the service.
  • In relation to the buyer, the seller is not bound by any codes of conduct in the sense of the provisions of § 1826 par. 1 let. e) of the Civil Code.
  • The handling of consumer complaints and claims is provided by the seller via the electronic address info@conferences-scientific.cz. The seller will send information on the settlement of the buyer's complaint or claim to the buyer's electronic address.
 3. PROTECTION OF PERSONAL DATA
  • Its obligation to provide information to the buyer within the meaning of Article 13 of Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation) ( hereinafter referred to as the “GDPR Regulation”) related to the processing of the buyer's personal data for the purposes of fulfilling the purchase contract, for the purposes of negotiating the purchase contract and for the purposes of fulfilling the seller's public law obligations. The web interface of the portal (shop) contains information about GDPR - "Principles of personal data processing".
 4. SENDING COMMERCIAL MESSAGES
  • In accordance with the provisions of § 7, 2 of Act No. 480/2004 Coll., On Certain Information Society Services and on Amendments to Certain Acts (Act on Certain Information Society Services), as amended, the buyer agrees to send commercial communications by the seller to an electronic address.
 5. DELIVERY
  • It can be delivered to the buyer to the buyer's email address.
 6. FINAL PROVISIONS
  • If the relationship established by the purchase contract contains an international (foreign) element, then the parties agree that the relationship is governed by Czech law. The choice of law under the previous sentence does not deprive the consumer who is a consumer of the protection afforded to him by the provisions of the law which cannot be derogated from by contract and which would otherwise apply under article 6 (1) of Regulation Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I).

In Prague, January 15, 2021.

Obchodní podmínky (Czech)

zapsaného spolku - Czech Institute of Academic Education z.s.

se sídlem Vodnická 309/20, 149 00, Prague 4, Czech Republic

identifikační číslo: 02953455

zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 59517

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) zapsaného spolku Czech Institute of Academic Education z.s. se sídlem Vodnická 309/20, 149 00, Prague 4, Czech Republic, identifikační číslo: 02953455, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 59517 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového portálu (obchodu) prodávajícího. Internetový portál (obchod) je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese conferences-scientific.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní portálu (obchodu)“).
  • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit
 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • Webové rozhraní portálu (obchodu) obsahuje informace o nabízených službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Prodávající není plátce DPH, tedy ceny jsou konečné a nezahrnují DPH. Ceny Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • Službu je možné objednat registrací přes webové rozhraní portálu (obchodu) nebo přímo zaplacením poplatku (cena nabízené služby) dle ceníku prodávajícího, viz.webové rozhraní portálu (obchodu).
  • Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
 3. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Cenu služby může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. CZ4220100000002700584093, vedený u Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
   • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal;
   • bezhotovostně platební kartou.
 • V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy k ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud jsou objednané na určený termín (např. lístky na koncert, ubytování v penzionu). To ustanovení se přímo vztahuje k nabízeným službách prodávajícího, proto odstoupení od smlouvy dle zákona ze strany kupujícího není možné.
  • Nad rámec zákona je možné odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, viz storno poplatky prodávajícího:
 • zrušení objednané služby ze strany kupujícího 3 a více měsíců před dodáním služby (konáním akce) - prodávajícím bude kupujícímu vráceno 50% ceny služby (poplatku za konferenci),
 • zrušení objednané služby ze strany kupujícího 1 - 3 měsíce před dodáním služby (konáním akce) - prodávajícím bude kupujícímu vráceno 25% ceny služby (poplatku za konferenci),
 • zrušení objednané služby ze strany kupujícího 1 měsíc a méně před dodáním služby (konáním akce) - prodávajícím nebude kupujícímu vrácena platba za službu.
 1. DODÁNÍ SLUŽBY
  • Služba bude dodána prodávajícím formou konání služby (konference) v daný den. Účast kupujícího není podmínkou pro plnění smlouvy.
 2. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  • Kupující nabývá vlastnictví ke službě zaplacením celé kupní ceny služby.
  • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • Vyřizování stížností spotřebitelů a reklamace zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@conferences-scientific.cz. Informaci o vyřízení stížnosti či reklamace kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Webové rozhraní portálu (obchodu) obsahuje informace o GDPR - „Zásady zpracování osobních údajů“.
 4. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
  • Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 5. DORUČOVÁNÍ
  • Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

V Praze, 15.ledna 2021.