0 CZK

Principles of personal data processing / Zásady zpracování osobních údajů

Principles of personal data processing (English)

Here you will find information about the processing of personal data by your organization Czech Institute of Academic Education z.s., based in Vodnická 309/20, 149 00, Praha 4, Czech Republic, IČO: 02953455.

All information on the issue - info@conferences-scientific.cz.

1. Processing of personal data

2. What are your rights?

a) The right to withdraw consent

b) The right of access

c) The right to repair

d) The right to erase

e) The right to portability

f) The right to limit processing

g) The right to object

h) The right to complain

Your rights can be enforced on our email address (info@conferences-scientific.cz) or at the address of our organization Czech Institute of Academic Education z.s. (Vodnická 309/20, 149 00, Prague 4, Czech Republic).

3. Fully automated decision making

Our organization never has fully automated decision-making in the processing of personal data.

4. Validity

This "Principles of personal data processing" are valid from May 25, 2018.

Zásady zpracování osobních údajů (Czech)

Zde naleznete informace týkající se zpracováních osobních údajů, které organizace Czech Institute of Academic Education z.s., se sídlem Vodnická 309/20, 149 00, Praha 4, Czech Republic, IČO: 02953455 (dále jen „My“ nebo „Naše organizace“) o Vás, jakožto o subjektu údajů zpracovává (dále jen „Vy“).

Tyto Zásady Vám poskytují informace o tom, za jakými účely Naše organizace zpracovává Vaše osobní údaje, v jakém rozsahu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány (tzn. jaké kategorie údajů jsou zpracovávány), na jakém právním důvodu zakládáme Naše právo Vaše údaje zpracovávat a po jakou dobu je budeme zpracovávat. Tyto Zásady dále obsahují informace o tom, jaká Vám náleží ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů práva a jakým způsobem je vůči Nám můžete uplatnit. Veškeré informace k výše uvedenému zodpovíme na emailu - info@conferences-scientific.cz.

1. Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom mohli naplnit účely, které jsou stanoveny v následujících podkapitolách. Osobními údaji jsou informace, které o Vás zpracováváme, a to například jméno, příjmení, email a další.

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace s osobními údaji prováděná za určitým účelem nebo cílem, a to manuálně či automaticky, elektronicky či v papírové formě. Zejména se jedná o shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů. Zpracováním osobních údajů naopak není nakládání s osobními údaji pouhým nepravidelným a nahodilým způsobem v důsledku jiné činnosti, například servis technických prostředků pro zpracování údajů.

Za různými účely o Vás zpracováváme různé kategorie osobních údajů. Jde konkrétně o tyto kategorie:

1) Zvláštní kategorie osobních údajů (jedná se o citlivé údaje vypovídající např. o Vašem etnickém původu, náboženství, zdravotním stavu, apod.)

- údaje tohoto typu nezpracováváme

2) Ostatní osobní údaje

a) identifikační údaje (např. jméno, příjmení, titul, podpis);

b) interní identifikační údaje (např. námi přidělení ID číslo účastníka konference) - jde o identifikační údaje, které Vám přiřadíme pro Naše interní účely;

c) kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo);

d) adresní údaje (např. adresa trvalého bydliště, adresa univerzity, doručovací adresa);

e) údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb (např. číslo účtu, kód banky, IBAN, SWIFT).

1.1 Zpracování spojené s poskytováním Našich služeb

Plnění smlouvy - účast na konferenci a publikování vědecké práce (účel)

- ostatní osobní údaje (rozsah zpracování informací)

- nutné pro plnění smlouvy (právní titul)

- po dobu trvání smlouvy a po dobu 5 let od ukončení smlouvy; základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let po ukončení smlouvy (doba zpracování)

1.2 Zpracování spojené s komunikací s Vámi (zasílání informačních, obchodních a jiných sdělení)

Zaslání nabídek konferencí a publikací Naší organizace (účel)

- ostatní osobní údaje - identifikační údaje, kontaktní údaje (rozsah zpracování informací)

- oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým zákazníkům

dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (právní titul)

- do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nadále nepřejete sdělení dostávat, nejdéle však po dobu trvání poskytování služeb (doba zpracování)

2. Komu vaše osobní údaje předáváme?

A) Spolupracující časopis (příjemce) - na Vaší žádost (důvod zpřístupnění).

B) Osoba zajišťující služby platebního styku / provozovatelé platebních bran, banky apod. (příjemce) - nutné k plnění smlouvy (důvod zpřístupnění)

3. Jaká jsou vaše práva?

Vaše právo je možné vymáhat na naší emailové adrese (info@conferences-scientific.cz) nebo na adrese sídla naší organizace Czech Institute of Academic Education z.s. (Vodnická 309/20, 149 00, Praha 4, Czech Republic)

A) Právo na odvolání souhlasu

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, je Vaším právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas můžete odvolat žádostí zaslanou na naší emailovou adresu info@conferences-scientific.cz.

B) Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás Naše organizace zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme.

C) Právo na opravu

Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili, nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

D) Právo na výmaz

Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které Naše orgaizace o Vaší osobě uchovává a zpracovává. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;

b) Vaše osobní údaje zpracovává Naše organizace protiprávně;

c) Odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;

d) Vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu

e) Vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě Našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že Náš oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz;

f) Existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;

E) Právo na přenositelnost

Další právo, které můžete uplatnit, je tzv. právo na přenositelnost. Na základě tohoto práva můžete žádat o poskytnutí Vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty na základě Vašeho souhlasu a které zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje, které splňují tyto podmínky, Vám na požádání poskytneme v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě Vaši žádosti předáme jinému správci dle Vašeho určení, pokud to bude technicky proveditelné.

F) Právo na omezení zpracování

V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracovávané Naší organizací jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě.

G) Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu S ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě posoudíme, zda je skutečně v Našem oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

H) Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího přestaneme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

I) Právo na stížnost

V případě, kdy všechna výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem Naše organizace porušuje Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, který jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz/podatelnauradu/os-1006

4. Plně automatizované rozhodování

U naší organizace nikdy nedochází k plně automatizovanému rozhodování při zpracování osobních údajů.

5. Účinnost

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.